Fork me on GitHub
#lumo
<
2017-04-28
>
anmonteiro16:04:12

@plexus great job on the LambdaIsland Lumo tutorials

plexus17:04:49

@anmonteiro thanks :) it was fun to make them