Fork me on GitHub
#perun
<
2016-07-26
>
podviaznikov07:07:26

@mathiasx: bug is fixed now. Please use [perun “0.4.0-SNAPSHOT”] version