Fork me on GitHub
#luminus
<
2018-06-16
>
ikitommi18:06:30

["/api" {:post (fn [{body :body}] (ok ...)}]

4
okwori22:06:45

Okay, forgot to strip the keyword :as